ทะเลสาบสุริยันจันทรา-รถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิงเส้นทางเชอเฉิงเว็บไซต์:

เส้นทางรถรับส่งที่เชื่อมต่อกับสถานีไถจงกันเฉิงไปสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา&เชอเฉิงซึ่งจะผ่านสถานีรถไฟไถจง สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง สถานีสนามบินไถจงเป็นต้น โรงงานเหล้าไถจง วัดจงไถฉาน โบสถ์กระดาษเถาหมี่ โรงงานชาสุริยันจันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน, โถวเซ่อ, เตาเผาทรงงูสุ่ยหลี่, เชอเฉิง และสถานที่ท่องเที่ยวน่าตื่นเต้นอื่นๆ จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับนิเวศวิทยาทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมของทะเลสาบสุริยันจันทรา,ไฟสุยหลี่, เชอเฉิง ในการเที่ยวเพียงครั้งเดียว เราสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทราฉบับภาษา (จีน,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,เกาหลีและไทย) ด้วยความเอาใจใส่ในตัวคุณ เพื่อให้บริการที่ดีกว่าแก่คุณ

TOP